Sociaal beleid

De vergrijzing

De vergrijzing is een uitdaging voor de nabije toekomst. De vereenzaming in heel Vlaanderen (1.500.000 Vlamingen voelen zich eenzaam, 46% bij de volwassenen en meer dan 50% van de jongeren tussen 24 en 34 jaar) – en zeker ook in West-Vlaanderen – neemt angstvallig toe.

Vereenzaming moet worden gedetecteerd.

Het netwerk van vrijwilligers waar mogelijk nog uitbreiden, vrijetijdslocaties aanbieden en het Mobiel Dienstencentrum als geslaagd initiatief behouden.

Mantelzorg

Breid mantelzorg uit en stimuleer dit waar mogelijk. Sociaal isolement is levensbedreigend.

Armoede dient dan ook structureel te worden aangepakt. Dit zowel naar preventie als naar ondersteuning toe.

Een gevarieerd aanbod van sport- en bewegingsinitiatieven, zodat iedereen ‘actief’ ouder kan worden, is noodzakelijk.

OCMW

De integratie van het OCMW, nu nog steeds een eiland op zich, in de gemeentelijk diensten biedt mogelijkheden voor een sterker sociaal beleid.

Kinderopvang

Kinderopvang stimuleren en uitbreiden waar het kan. Het is voor N-VA wel de vraag of de komst van een kinderopvang op het Gaverdomein wel de meest geschikte locatie is.

Er dient streng opgetreden te worden tegen misbruiken bij toekenning van steun via het Sociaal Huis. Gedoogbeleid kan niet worden geduld.

De administratieve weg naar sociale dienstverlening, zeker ook voor senioren en personen in armoede en eenzaamheid, moet zo kort mogelijk zijn.

Sociale vakantieparticipatie

Iedere gemeente, ook Deerlijk, dient rekening te houden met het verschuiven van senioren in armoede naar gezinnen met kinderen in armoede.

Sociale Vakantieparticipatie of va- kantie voor iedereen dient dan ook te worden aangeboden en gepromoot. En als 1 op de 5 kinderen niet op reis kunnen, hoe komt het dan dat Deerlijk dit amper promoot.

Sociaal woningbeleid

Deerlijk ligt hier onder het Vlaamse gemiddelde. Daarom moeten we dringend samen met de sociale huisvestigingsmaatschappij op zoek naar woningen voor gezinnen met kinderen, alleenstaanden en bejaarden. Straks is 25% van de bevolking ouder dan 65 jaar en zal een goede visie nodig zijn om de senioren comfortabel te huisvesten bij voorkeur zo dicht mogelijk bij het centrum. In Sint-Lodewijk (Verham- melaan -zie verslag Gemeenteraad 26 april 2018 werden 8 sociale woningen, vooral gericht naar 65+- ers, gebouwd zonder lift. Achteraf moest worden vastgesteld dat deze dan toch niet voor 65+-ers toegan- kelijk waren! Een spijtig voorbeeld van gebrek aan visie.

Nieuws over dit onderwerp